Zasady Etyczne

Redakcja czasopisma Historia i Świat przestrzega zasad i procedur etycznych zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE)

COPE

 

KONTAKTY DLA ZGŁASZAJĄCYCH UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Wszelkie wątpliwości dotyczące rzetelności wydawniczej "Historia i Świat" oraz zażalenia na postępowanie redaktorek/ów czy wydawcy należy kierować do dyrekcji Instytutu Historii: historia@uph.edu.pl. Wszelkie skargi i zażalenia związane z naruszaniem zasad etyki publikacyjnej będą w odpowiedni sposób rozpatrywane przez redakcję. Zastrzeżenia należy przesyłać do redakcji: historia_i_swiat@uph.edu.pl albo bezpośrednio do Instytutu Historii: historia@uph.edu.pl. W zależności od zgłaszanego problemu odpowiedź dyrekcji instytutu lub redaktorki naczelnej pisma jest udzielana na piśmie tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

POPRAWKI I SPROSTOWANIA, WYCOFYWANIE OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW, DYSKUSJE

W przypadku drobnych błędów w opublikowanych artykułach "Historia i Świat" wyda sprostowanie. Redakcja rozważy wycofanie opublikowanego artykułu, jeśli pojawią się wyraźne dowody na to, że wnioski i ustalenia badawcze mogą być niewiarygodne. Artykuł zostanie wycofany z wydania online, jeśli będą przekonujące dowody, że ma on znamiona plagiatu, zawiera materiały opublikowane bez odpowiedniego zezwolenia, narusza prawa autorskie. Wycofany artykuł zostanie odpowiednio oznaczony, a z napisanej w sposób obiektywny i niebudzący kontrowersji informacji o wycofaniu będzie jasno wynikać, kto i dlaczego artykuł wycofał.
Autor(k)om zapewniamy możliwość odniesienia się do polemicznych głosów, a wszystkie teksty składające się na dyskusję odpowiednio oznaczamy.
Zob. COPE Council. COPE Guidelines: Retraction Guidelines. November 2019. https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Wskazanie autorstwa pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w powstanie publikacji - koncepcję i realizację badań, interpretację wyników badań.

Redakcja czasopisma stosuje zasady, ograniczające wystąpienie zjawiska ghostwriting i guest autorship, które są przejawem nierzetelności naukowej. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składają oświadczenie i deklarację, dostępne na stronie internetowej czasopisma.

2. Ujawnienie i konflikt interesów

Obowiązkiem autora jest ujawnienie źródeł finansowania projektów w swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów. Ma on też obowiązek wskazać istotne przesłanki, mogące prowadzić do konfliktu interesów.

3. Standardy przygotowania tekstu

Artykuły składane do czasopisma muszą być dziełami oryginalnymi, nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich. Nie mogą być one wcześniej publikowane, jak również składane do druku w innym wydawnictwie. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się przedkładanie artykułu naukowego, który jest tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do innego czasopisma.

4. Dostęp do danych i przechowywanie danych

Autor powinien być gotowy do umożliwienia dostępu do danych nieprzetworzonych, dotyczących złożonej pracy. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

5. Błędy wykryte po złożeniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

6. Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien dołożyć należytej staranności, aby nazwiska autorów umieszczanych w pracy zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.Wymienione tutaj przypadki naruszenia zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

OBOWIĄZKI KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

1. Odpowiedzialność za publikowane teksty
Kolegium redakcyjne ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Ponosi ono odpowiedzialność za  decyzje dotyczące złożonych artykułów. Publikacje poddawane są ocenie redaktora tematycznego, a następnie przekazywane redaktorowi naczelnemu. Jeśli artykuł spełnia wymogi merytoryczne oraz odpowiada profilowi czasopisma, redaktor naczelny podejmuje decyzję o skierowaniu artykułu do recenzji. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich, plagiatu, autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu. 

2. Bezstronność

Na proces podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu wpływ ma przede wszystkim jego oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma. W żadnym wypadku nie brane są pod uwagę: pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

3. Poufność

Kolegium redakcyjne nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

4. Zapobieganie konfliktowi interesów

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

5. Polityka antyplagiatowa

W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

W przypadku autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, kolegium redakcyjne informuje o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

1. Terminowość
Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

2. Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe. Celem jest podniesienie wartości naukowej tekstu. Niedopuszczalna jest krytyka personalna autora.

3. Poufność

Wszystkie recenzowane prace, traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Redakcyjnym. Prace autorów nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

4. Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

5. Konflikt interesów

Recenzent nie powinien recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów, wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją, z którymi jest związany pracą lub więzami osobistymi.

6. Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent ma obowiązek poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, W szczególności dotyczy to znaczącego podobieństwa, częściowej zgodności treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną recenzentowi pracą.