Zasady publikacji

1. Wskazówki dla autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie Historia i Świat oparta jest na pisemnej umowie między wydawcą a autorem, która obejmuje prawa i obowiązki stron, warunki i sposób ich realizacji, przeniesienie praw autorskich na czasopismo oraz oświadczenie autora, na temat samodzielnego wykonania dzieła, nienaruszania praw osób trzecich oraz zgody na publikację artykułu.

Podpisane dokumenty należy przesłać na adres historia_i_swiat@uph.edu.pl

Po otrzymaniu artykułu od autora redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny formalnej, językowej i tematycznej. Wydawca ma prawo zwrócić artykuł Autorowi, w celu dostosowania tekstu do wymagań dotyczących publikacji lub odmówić publikacji artykułu.

Recenzowany artykuł zostaje poddany formalnej i merytorycznej ocenie dokonanej przez dwie niezależne osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie problemu badawczego, na którym koncentruje się artykuł.

Warunkiem opublikowania pracy jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku otrzymania jednej negatywnej recenzji artykuł zostanie przekazany trzeciemu recenzentowi lub odrzucony.

Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny.

2. Wymagania dotyczące artykułów i techniki przygotowania tekstu

Struktura

Twój artykuł powinien być skonstruowany w następujący sposób: strona tytułowa; abstrakt; słowa kluczowe; wprowadzenie tekstu głównego, materiały i metody, wyniki, dyskusja; podziękowanie; deklaracja; bibliografia; dodatki (odpowiednio); tabele z podpisami (na poszczególnych stronach); podpisy do rysunków (jako lista).

Limit wyrazów
 
Podaj liczbę wyrazów swojego artykułu. W tym czasopiśmie nie ma limitów wyrazów.

Styl

Czcionka: Times New Roman, 12 punktów, odstępy między wierszami. Użyj marginesów co najmniej 2,5 cm (lub 1 cal).

Tytuł: Użyj pogrubienia dla tytułu artykułu, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

Streszczenie: wskaż abstrakt za pomocą nagłówka lub zmniejszając rozmiar czcionki.

Słowa kluczowe: Podaj słowa kluczowe, aby pomóc czytelnikom znaleźć Twój artykuł (pięć lub sześć).

Nagłówki: Wskaż poziom nagłówków sekcji w swoim artykule:

Nagłówki pierwszego poziomu (np. Wprowadzenie, wnioski) powinny być pogrubione, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

Nagłówki drugiego poziomu powinny być zapisane pogrubioną kursywą, a pierwsza odpowiednia rzeczownik powinna zawierać wielką literę.

Nagłówki trzeciego poziomu powinny być pisane kursywą, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

Formatowanie i szablony
 
Artykuły mogą być przesyłane w formacie Word. Ilustracje należy przesłać jako oddzielne pliki w formacie jpg (300 dpi). 

Bibliografia

Przypisy powinny być generowane przez Word na dole strony. Odniesienia w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie lub przecinkiem, gdy odwołanie znajduje się wewnątrz zdania, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdanie kończy się skrótem. Następnie numery przypisów i odniesień należy umieścić w górnym indeksie bez niepotrzebnych nawiasów i kropek po liczbach. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu.
Wymagane uwagi bibliograficzne - zgodnie z uproszczonym systemem, np .:
a / w przypisach: MAKSYMIUK, 2015: 66.
b / w bibliografii:
MAKSYMIUK, K. (2015) Geography of Roman-Iranian Wars: Military Operations of Rome and Sasanian Iran. Siedlce: Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
DARYAEE, T. (2010) ‘Bazaar, Merchants, and Trade in Late Antique’, Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 30.3: 401-409. doi:10.1215/1089201X-2010-023
DRIJVERS, H. J. W. (1977) ‘Hatra, Palmyra und Edessa. Die Städte der syrisch-mesopotamischen Wüste in politischer, kulturgeschichtlicher und religionsgeschichtlicher Beleuchtung’, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt : Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung / 2, Principat Bd 8, eds. H. TEMPORINI, W. HAASE, Berlin: Walter de Gruyter, 799-906. doi:10.1515/9783110866940-019

Informacje dodatkowe: co należy uwzględnić
 
Dane autora Wszyscy autorzy manuskryptu powinni zamieścić swoje pełne imię i nazwisko oraz afiliację na stronie tytułowej manuskryptu. Jeśli to możliwe, prosimy również o uwzględnienie ORCiD. Jeden autor będzie musiał zostać zidentyfikowany jako odpowiedzialny autor. Współautorem jest każda osoba, która wniosła znaczący wkład w artykuł. Jeśli artykuł jest napisany przez więcej niż jednego autora, wybierz jedną osobę, która będzie autorem korespondencyjnym. Osoba ta zajmie się wszelką korespondencją dotyczącą artykułu i podpisze umowę o publikacji w imieniu wszystkich autorów. Autor ten jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności wszystkich danych kontaktowych autorów. Wszyscy powinniście uzgodnić kolejność, w jakiej wasze nazwiska pojawią się w artykule.
Powiązania autorów to powiązania z instytucjami, w których przeprowadzono badania. Jeśli którykolwiek z wymienionych współautorów przeniesie powiązanie podczas procesu recenzji, nowe powiązanie można podać jako przypis. Pamiętaj, że po zaakceptowaniu twojego dokumentu nie można wprowadzać żadnych zmian w afiliacji.
Szczegóły finansowania Proszę podać wszystkie dane wymagane przez instytucje finansujące i przyznające dotacje w następujący sposób: W przypadku dotacji dla jednej agencji: Ta praca była wspierana przez [Agencję finansującą] w ramach Grantu [numer xxxx].
Dalsze wskazówki na temat konfliktu interesów i sposobu jego ujawnienia. W przypadku braku ujawnienia opublikujemy następujące oświadczenie: „Autorzy nie zgłosili potencjalnego konfliktu interesów”.
Nota biograficzna. Proszę podać krótką notkę biograficzną każdego autora. Powinno to być stosunkowo krótkie (np. Nie więcej niż 200 słów).
 
Wykorzystanie materiałów osób trzecich w artykule
 
Musisz uzyskać niezbędne pozwolenie na ponowne wykorzystanie materiałów stron trzecich w swoim artykule. Wykorzystywanie krótkich fragmentów tekstu w formie cytatu i niektórych innych rodzajów materiałów jest zwykle dozwolone, w ograniczonym zakresie, do celów krytyki i przeglądu bez uzyskania formalnego zezwolenia. Jeśli chcesz dołączyć do swojego dokumentu jakiekolwiek materiały, do których nie masz praw autorskich i które nie są objęte niniejszą nieformalną umową, przed przesłaniem musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.